Cel konferencji

W dobie dynamicznego postępu technologicznego, a w szczególności intensywnie rozwijającej się branży maszynowej pojawiła się silna potrzeba stworzenia platformy wymiany wiedzy oraz doświadczeń dedykowanej liderom oraz ekspertom merytorycznym z rosnącego w siłę rynku obróbki stali.

Konferencja ma celu zaprezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych na rynku obróbki stali mających realny wpływ na poprawę jakości oraz sprawności pracy w polskich zakładach produkcyjnych.
Czasopismo „STAL Metale & Nowe Technologie” od przeszło 16 lat wspiera specjalistów w ich pracy łącząc naukową wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami świata biznesu, dlatego wydarzenie dedykowane jest zarówno przedstawicielom środowiska uczelnianego, jak również przedsiębiorcom.

Warstwa merytoryczna wydarzenia wskaże na konkretnych przykładach analizowanych case studies drogę do polepszenia jakości pracy w zakładzie produkcyjnym, a także pozwoli zaprezentować najnowsze technologie rynku obróbki stali. Rozbudowany program wydarzeń towarzyszących pozwoli na poszerzenie sieci kontaktów o wartościowe relacje biznesowe.

Miejsce Wydarzenia Targi Kielce

Targi Kielce zlokalizowane są w zachodniej części miasta, w pobliżu węzła drogowego Kielce Zachód (skrzyżowanie dróg S7 i 74 łączących Warszawę i Kraków oraz Łódź i Lublin).

Ogólna powierzchnia terenów wystawienniczych to 90 000 m2. Hale (siedem połączonych ze sobą hal) o łącznej powierzchni 36 000 m2 posiadają wszelkie media niezbędne dla celów wystawienniczych (energia, woda, sprężone powietrze, sieć telefoniczna, internet klimatyzacja). Na terenie obiektów funkcjonują niezależnie dwie restauracje (o wysokim standardzie), dwa bary szybkiej obsługi oraz dwa bary kawowe.

 

Konferencja będzie miała miejsce w Speech Arenie w hali namiotowej „i”.

Dlaczego warto wziąć udział?

Card image cap Możliwość spotkania z ekspertami z branży maszynowej
Card image cap Dyskusja, wymiana wiedzy i doświadczeń - uczestnictwo poparte imiennym certyfikatem
Card image cap Nowoczesne rozwiązania i innowacje techniczne na podstawie praktycznych case studies uzupełnione materiałami konferencyjnymi
Card image cap Liczne możliwości nawiązania atrakcyjnych kontaktów biznesowych w trakcie imprez towarzyszących
Card image cap Sprecyzowana, konkretna grupa docelowych odbiorców

Prelegenci

Card image cap
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej. W tej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych (w 1995 r.) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego (w 2007 r.). Profesor J. Sęp zajmuje się badaniami tarcia i zużycia w systemach technicznych oraz problematyką doskonalenia i optymalizacji procesów produkcyjnych.
Jego domeną są nauki techniczne, dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji, a specjalności: tribologia, inżynieria łożyskowania, zarządzanie procesami produkcyjnymi, optymalizacja procesów wytwarzania. Jest autorem dwóch książek, jednego podręcznika akademickiego, dwóch skryptów oraz ponad 118 artykułów naukowych. Brał udział w realizacji ponad 40 projektów i prac naukowo-badawczych realizowanych na potrzeby otoczenia przemysłowego. Aktualnie bardzo aktywnie współpracuje z przedstawicielami przemysłu, zwłaszcza lotniczego, w realizacji różnorodnych przedsięwzięć.
Zdobył wyróżnienie w postaci stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Pracowników Nauki, otrzymał Nagrody Rektora PRz I, II i III stopnia. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, był członkiem Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN (do 2011 r.), Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, jest Redaktorem Naczelnym Czasopisma Stal Metale & Nowe Technologie oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Management and Production Engineering.

Card image cap
mgr inż. Sławomir Blank

Od 2006 roku zatrudniony w Mostostal Kielce S.A., aktualnie na stanowisku Dyrektor ds. Produkcji Przemysłowej. Odpowiedzialny za produkcję konstrukcji stalowych i zabezpieczenie antykorozyjne.

Card image cap
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik

Kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej, profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, specjalista z zakresu technologii addytywnych

Card image cap
dr inż. Piotr Kurp

Inżynier z wieloletnią praktyką zawodową w zakresie konstrukcji maszyn, urządzeń i przemysłowych instalacji przesyłowych. W latach 2004-2005 młodszy konstruktor w przedsiębiorstwie MA Projekt, gdzie zajmował się projektowaniem urządzeń do odwadniania i higienizacji osadu. W latach 2005-2007 konstruktor rurociągów przemysłowych i energetycznych w Zakładzie Rurociągów CHEMAR w Kielcach. Studia doktoranckie rozpoczął w roku 2007 na Politechnice Świętokrzyskiej, gdzie w lutym 2015 roku otrzymał stopień doktora. Od 2011 zatrudniony tam na stanowisku asystenta a obecnie adiunkta w Katedrze Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych. Jest kierownikiem Laboratorium Laserowej Obróbki Materiałów mieszczącego się w Centrum Laserowych Technologii Metali PŚk i PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują: technologie laserowe, inżynierię eksploatacji, konstrukcję maszyn. Brał czynny udział jako główny wykonawca w kilku projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest autorem lub współautor ponad 60 publikacji naukowych oraz 6 patentów. Był prelegentem na kilkunastu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Od stycznia 2021 roku jest kierownikiem projektu badawczego LIDER XI finansowanego ze środków NCBiR nr LIDER/44/0164/L-11/19/NCBR/2020, pt.: " Opracowanie nowego rodzaju kompensatorów metalowych oraz technologii ich wytwarzania"

Card image cap
dr inż. Hubert Danielewski

Specjalista w dziedzinie technologii laserowych, główna specjalizacja - spawanie laserowe, posiada uprawnienia na spawanie laserowe wydane przez UDT, zgodne z dyrektywą ciśnieniową. Prowadzi badania w zakresie technologii laserowych w tym cięcia laserowego, napawania laserowego, hartowania laserowego, czyszczenie laserowe oraz spawania laserowego obejmujące zarówno opracowywanie jak i wdrażanie technologii laserowych. Od 2016 rok absolwent studiów doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej. W 2011 roku uzyskał stopień mgr inż. na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Decyzją Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 marca 2015 wszczęcie przewodu doktorskiego i rozpoczęcie realizacji pracy na temat: „Wpływ parametrów technologicznych spawania laserowego na kształt przetopu”. Od 2016 roku zatrudniony na stanowisku asystenta (stanowisko naukowo-dydaktyczne) w Katedrze Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych w Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN. Autor lub współautor 36 publikacji naukowych w tym 16 z listy "A" MEiN (14 JCR), 6 z WoS, 2 z listy "B" MEiN, 6 w innych czasopismach oraz 7 rozdziałów w monografiach. Autor lub współautor 5 patentów oraz 11 zgłoszeń patentowych. 5-krotny laureat nagrody Rektora za działalność naukową, nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”, za realizację projektu NCBiR Lider pt."Technologia wykonywania szczelnych złączy do instalacji gazowniczych z wykorzystaniem skoncentrowanego źródła energii". Kierownik projektu badawczego LIDER VIII, realizowanego według umowy nr LIDER/31/0173/L-8/16/NCBR/2017, jako główny wykonawca udział w 6 projektach NCBiR oraz 1 NCN.

Card image cap
dr inż. Olga Łastowska

W 2007 roku dr inż. Olga Łastowska rozpoczęła pracę na stanowisku
asystenta Katedry Technologii Budowy Maszyn Okrętowych Narodowego
Uniwersytetu Budowy Okrętów im. Admirała Makarowa w Mikołajowie,
Ukraina. Od października 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta Katedry Podstaw Techniki na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Doktor Łastowska jest wysokiej klasy specjalistą w technologii produkcji
elementów maszyn. W marcu 2020 roku złożyła wniosek do Urzędu Patentowego RP o udzielenie patentu na wynalazek pt.: „Sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych i narzędzie do realizacji tego sposobu” (nr. P433166). Doktor Łastowska opracowała nowy sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych i projekt narzędzi do realizacji tego sposobu.

Card image cap
dr inż. Anna Adamczak-Bugno

Adiunkt w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Analiz Konstrukcji Budowlanych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Kierownik i wykonawca w projektach naukowo-badawczych z zakresu wykorzystania metod nieniszczących w diagnostyce elementów konstrukcyjnych i obiektów budowlanych.

Card image cap
mgr Mateusz Rybarz

Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z przemysłem stalowym, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju i wyzwań dla przemysłu oraz transformacji technologii w stronę niskoemisyjności.

Card image cap
radca prawny Anna Kałużna

W 2015 r. ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.
Ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie studia podyplomowe LL.M. in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W swojej praktyce zawsze stara się szukać optymalnych i kompromisowych rozwiązań. Tylko aktywne i dynamiczne wsparcie odnosi skutek i daje klientowi poczucie bezpieczeństwa. Nie boi się wyzwań, a każdego zadania podejmuje się z pełnym zaangażowaniem. Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.
Radca prawny Anna Kałużna specjalizuje się w prawie nieruchomości i zamówieniach publicznych. W ramach obsługi analizuje i przygotowuje umowy o roboty budowlane, umowy najmu, dzierżawy, czy transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości przemysłowych, wspiera przedsiębiorców w procesach przetargowych.

Card image cap
aplikant radcowski Wiktoria Stolarska

W 2022 r. ukończyła stacjonarne studia prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2023 r. rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. Jeszcze będąc na studiach zdobywała doświadczenie pracując w łódzkich oraz wrocławskich kancelariach prawnych.
Z olbrzymim zapałem i zaangażowaniem, poszerza swoje doświadczenie prawnicze, koncentrując się przede wszystkim na prawie zamówień publicznych, ochronie danych osobowych oraz umowach o roboty budowlane.
Profesjonalnie posługuje się językiem angielskim, zarówno biznesowym jak i prawniczym.

Program

 • 10:00
  Otwarcie konferencji oraz przemówienia zaproszonych gości

 • 10:10-11:05
  BLOK TEMATYCZNY

  "Nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wybrane aspekty metod obróbki stali"

  10:10-10:25
  "Wykorzystanie technologii kształtowania laserowego do wytwarzania kompensatorów metalowych"

  dr inż. Piotr Kurp, Politechnika Świętokrzyska

  10:25-10:40
  "Nowoczesne rozwiązania w technologiach laserowych"

  dr inż. Hubert Danielewski, Politechnika Świętokrzyska

  10:40-10:55
  "Innowacyjny sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych"

  dr inż. Olga Łastowska, Uniwersytet Morski w Gdyni

 • 10:55-11:05
  Dyskusja

 • 11:05-11:15
  Przerwa

 • 11:15-12:10
  BLOK TEMATYCZNY

  "Badania i analizy - kierunki rozwoju w obróbce stali"

  11:15-11:30
  "Cyfryzacja produkcji - problemy wdrożeniowe na przykładzie studium przypadku"

  prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, Politechnika Rzeszowska

  11:30-11:45
  "Potrzeby badań i normowania procesów przyrostowych stosowanych w przemyśle"

  prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, Politechnika Rzeszowska

  11:45-12:00
  Eksperymentalno-numeryczna analiza procesu destrukcji stali ferrytycznej z zastosowaniem metody emisji akustycznej

  dr inż. Anna Adamczak-Bugno, Politechnika Świętokrzyska

 • 12:00-12:10
  Dyskusja

 • 12:10-12:20
  Przerwa

 • 12:20-13:15
  BLOK TEMATYCZNY

  "Wyzwania i strategie w przemyśle stalowym - zmiany rynkowe i aspekty ekonomiczne"

  12:20-12:35
  „Nowoczesne technologie w zakładzie produkcji nieseryjnej”

  mgr inż. Sławomir Blank
  Mostostal Kielce S. A.

  12:35-12:50
  "CBAM jako instrument polityki klimatycznej i handlowej a sektor stalowy w Unii Europejskiej"
  mgr Mateusz Rybarz
  Uniwerstytet Ekonomiczny w Katowicach

  12:50-13:05
  "Waloryzacja kontraktów w 2024 r., czyli jak poradzić sobie ze wzrostem kosztów w branży metalurgicznej"

  Anna Kałużna, radca prawny
  Wiktoria Stolarska, aplikant radcowski

  Czapczyński kancelaria radców prawnych

 • 13:05-13:15
  Dyskusja

 • 13:20
  Zakończenie konferencji

PARTNER STRATEGICZNY

Targi Kielce

PARTNERZY

OBERON 3D

PATRONATY HONOROWE

Politechnika Krakowska Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i PAN Stowarzyszenie Stal Nierdzewna Politechnika Świętokrzyska Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Polska Izba Konstrukcji Stalowych Polska Agencja Inwestycji i Handlu

ORGANIZATORZY

dlaProdukcji.pl

Pobierz bezpłatny bilet

Wydarzenie odbędzie się w ramach Targów STOM:
https://www.targikielce.pl/uzytkownik/register-visitor

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.